DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Regulamin rachunków lokat terminowych internetowych

 Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich

 Arkusz informacyjny dla deponentów

 Tabela opłat i prowizji

 Instrukcja Użytkownika usługi eSKOK

 Regulamin korzystania z usługi GooglePay

 Regulamin rachunków lokat systematycznego oszczędzania

 Regulamin rachunków lokat terminowych dla podmiotów instytucjonalnych

 Regulamin rachunków lokat terminowych

 Regulamin rachunków oszczędnościowych BONUS

 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych

 Regulamin Podstawowych rachunków płatniczych

 Regulamin rachunków płatniczych (kont osobistych)

 Regulamin rachunków płatniczych/bieżących dot. działalności gospodarczej i spółek cywilnych

 Regulamin rachunków płatniczych dla podmiotów instytucjonalnych

 Regulamin wydawania kart Visa dla członków (osób fizycznych) i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych)

 Karty Visa – Zasady przetwarzania danych osobowych

 Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych

 Wysokość stopy procentowej kredytu lombardowego, wysokość referencyjnej stopy procentowej

 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką

 Regulamin świadczenia usługi eSKOK dla Członków SKOK (osób fizycznych) i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych)

 Regulamin świadczenia usługi eSKOK dla podmiotów instytucjonalnych (III sektor)

 Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

 Formularz reklamacji kart VISA – załącznik nr 2 do Procedury składania i rozpatrywania reklamacji

 Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatnicznych VISA – załącznik nr 1 do Procedury składania i rozpatrywania reklamacji

 Formularz zgłoszenia reklamacji SKOK

 Regulamin świadczenia usługi Western Union® („usługa”)

 Realizacja zleceń płatniczych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk”

 Deklaracja członkowska

 Umowa o świadczenie usługi eSKOK

 Umowa o świadczenie usługi eSKOK dla kościelnej osoby prawnej

 Umowa o świadczenie usługi eSKOK dla spółki cywilnej

 Umowa o świadczenie usługi eSKOK dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 Umowa o świadczenie usługi eSKOK dla innych podmiotów instytucjonalnych III sektora