Odpowiadamy na pytania

Słownik

Terminy używane w pomocy

Proces uzyskania dostępu do Usługi eSKOK wymagający użycia Loginu, Hasła dostępu, Kodu PIN lub cech biometrycznych oraz w następnym kroku wpisanie Jednorazowego Hasła SMS

Natywna aplikacja umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Usługi eSKOK, dedykowana na urządzenia mobilne (telefony, tablety) z dostępem do Internetu po aktywowaniu na urządzeniu mobilnym poprzez wprowadzenie przez Użytkownika Loginu oraz Hasła do Aplikacji mobilnej, a następnie po wprowadzeniu Kodu PIN lub cech biometrycznych.

Znany jedynie Użytkownikowi ciąg od 8 do 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter- bez polskich znaków diakrytycznych, takich jak: „ą”, „ę”, „ś”) służący do aktywacji Aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym.
Jednorazowe hasło SMS.
Interfejs Użytkownika, zapewniający dostęp do Usługi eSKOK za pośrednictwem Internetu poprzez przeglądarkę internetową po wprowadzeniu przez Użytkownika Loginu, Hasła dostępu do Serwisu internetowego oraz w następnym kroku wpisanie Jednorazowego Hasła SMS
Sposób komunikacji z Kasą – przez Internet lub telefon tzn. za pośrednictwem Serwisu internetowego, Aplikacji mobilnej lub Usługi Tele-skok.

To kwota, która oznacza maksymalną wartość wszystkich przelewów, które mogą zostać zlecone za pośrednictwem Usługi eSKOK w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego (z wyłączeniem przelewów własnych i przelewów cyklicznych*).

*Zależy od Kasy, której jesteś Członkiem.

To kwota, która oznacza maksymalną wartość wszystkich przelewów, które mogą zostać zlecone za pośrednictwem Usługi eSKOK w ciągu jednego dnia kalendarzowego (z wyłączeniem przelewów własnych i przelewów cyklicznych*).

*Zależy od Kasy, której jesteś Członkiem.

Część Usługi eSKOK zapewniająca Użytkownikowi dostęp do rachunku posiadanego w Kasie za pośrednictwem Serwisu telefonicznego oraz Operatora. Jest dostępna pod jednym z numerów kontaktowych: 801 803 800 lub (+48) 58 782 59 00 (opłata zgodna z taryfą operatora) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu*.

*Z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz Nowego Roku.

Automatyczny system telefoniczny umożliwiający sprawdzenie dostępnych środków na rachunku rozliczeniowym oraz zmianę Hasła do Serwisu telefonicznego. W celu skorzystania z Serwisu telefonicznego, należy zadzwonić na jeden z numerów telefonów kontaktowych dedykowanych dla Usługi Tele-skok i na klawiaturze telefonu wybrać przycisk „1”.

Dziesięciocyfrowy identyfikator Użytkownika, który jest unikalnym numerem posiadacza konta z dostępem do Usługi eSKOK. Znajduje się na Umowie ramowej.

Osoba świadcząca pomoc Użytkownikom w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z Usługą eSKOK oraz wykonująca Dyspozycje na życzenie Użytkownika, dostępna pod jednym z numerów telefonów dedykowanych Usłudze Tele-skok.

Hasło do Serwisu internetowego lub Hasło do Serwisu telefonicznego.

Godzina graniczna – określony przez Kasę nieprzekraczalny, przypadający pod koniec dnia roboczego moment, po którym otrzymane zlecenie wykonania Operacji uznaje się za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

Członek Kasy, który podpisał Umowę ramową lub osoba upoważniona do działania w imieniu Członka Kasy.
Przelew pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym Użytkownika a innymi rachunkami Użytkownika posiadanymi w Kasie w ramach jednego numeru członkowskiego.
Znany jedynie Użytkownikowi ciąg dokładnie 8 cyfr, umożliwiający Logowanie do Serwisu telefonicznego Usługi eSKOK.
Pięciocyfrowy unikalny kod, służący do potwierdzania uprawnień i autoryzacji Dyspozycji przy wykorzystaniu dowolnego Kanału dostępu, wygenerowany przez Kasę i przesłany w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Użytkownika w Placówce Kasy.
Udzielona Kasie Dyspozycja Użytkownika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku odbiorcy.
Świadczona przez Kasę usługa bankowości elektronicznej na zasadach określonych w regulaminie, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Użytkownika prowadzonych przez Kasę, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez Użytkownika.
Zlecona przez Użytkownika Transakcja płatnicza lub zlecenie innej czynności w ramach Usługi eSKOK.
Umowa o świadczenie Usługi eSKOK, wydawana wraz z regulaminem Usługi eSKOK.
Zainicjowana przez Użytkownika lub Kasę wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, w szczególności w formie polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.
Miejsce prowadzenia obsługi Członków Kasy.