Odpowiadamy na pytania

Przelewy w eSKOK

Przelewy cykliczne

Przelew cykliczny realizowany jest automatycznie w miesięcznych odstępach czasu, począwszy od zdefiniowanej przez Ciebie daty pierwszego wykonania Przelewu. Dyspozycja wykonania Przelewu cyklicznego w danym miesiącu realizowana jest jednokrotnie.

Pamiętaj, że w polu Liczba miesięcznych powtórzeń wskazana jest liczba prób wykonania Przelewu cyklicznego, a nie Dyspozycji już zrealizowanych. W związku z powyższym do poprawnej realizacji Przelewu cyklicznego niezbędne jest utrzymanie wystarczającej do jego realizacji wysokości środków.

Jeśli zamierzasz wstrzymać realizację wybranego Przelewu cyklicznego należy kliknąć przycisk Operacje, a następnie wybrać opcję Usuń.
Pamiętaj, że Dyspozycję usunięcia Przelewu cyklicznego możesz również złożyć za pomocą Operatora Tele-skok.

Dyspozycję usunięcia Przelewu cyklicznego w Usłudze eSKOK można złożyć najpóźniej do godz. 17 dnia roboczego poprzedzającego wskazany dzień jego wykonania.

Jeśli zamierzasz dokonać zmiany danych wybranego Przelewu cyklicznego należy kliknąć przycisk Operacje, a następnie wybrać opcję Modyfikuj.
Pamiętaj, że Dyspozycję modyfikacji Przelewu cyklicznego możesz również złożyć za pomocą Operatora Tele-skok.

Dyspozycję modyfikacji Przelewu cyklicznego w Usłudze eSKOK można złożyć najpóźniej do godz. 17 dnia roboczego poprzedzającego wskazany dzień jego wykonania.

Przelewy zdefiniowane

Informacje wprowadzone w polu Nazwa przelewu zdefiniowanego nie są przekazywane do odbiorcy. Uzupełnienie pola umożliwi Tobie szybką identyfikację szablonu na liście Przelewów zdefiniowanych.

Przelew zdefiniowany jest przydatny w przypadku częstych realizacji Przelewów do tych samych odbiorców, na kwoty w różnych wysokościach i różnych odstępach czasu.

W przypadku Przelewu zdefiniowanego dane takie jak: Nazwa przelewu zdefiniowanego, Numer rachunku odbiorcy, Nazwa odbiorcy (opcjonalnie: Ulica, nr domu, nr mieszkania, Kod pocztowy) i Szczegóły płatności wprowadzasz tylko raz podczas definiowania Przelewu. Natomiast podczas każdej kolejnej realizacji Przelewu uzupełniasz jedynie: Kwotę oraz Datę realizacji Przelewu (w razie potrzeby możesz poprawić Szczegóły płatności).

Jeśli zamierzasz dokonać zmiany danych wybranego Przelewu zdefiniowanego należy kliknąć przycisk Operacje, a następnie wybrać opcję Modyfikuj.
Pamiętaj, że Dyspozycję modyfikacji Przelewu zdefiniowanego możesz również zrealizować za pomocą Operatora Tele-skok.

Zaznaczenie pola Wymagaj hasła jednorazowego podczas realizacji przelewu podczas dodawania nowego szablonu Przelewu zdefiniowanego oznacza, że każdorazowa realizacja Przelewu zdefiniowanego będzie autoryzowana Hasłem jednorazowym. Brak zaznaczenia pozwoli na wykonanie Przelewu zdefiniowanego bez autoryzacji.

Przelewy jednorazowe

Potwierdzenie dokonania Przelewu można wydrukować bądź zapisać w formacie PDF po kliknięciu w przycisk Operacje obok rachunku, z którego wykonany został Przelew, wybraniu opcji Zobacz Historię transakcji oraz odnalezieniu szukanego Przelewu. Wydruk bądź zapis do formatu PDF nastąpi po kliknięciu w wybrany przelew, a następnie wybraniu opcji Drukuj potwierdzenie / Pobierz potwierdzenie bądź zaznaczeniu kratki obok wybranego Przelewu i kliknięciu w jedną z ikon znajdujących się pod Historią operacji, pod Zaznacz wszystkie.

Przelew jednorazowy własny umożliwia transfer środków pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym Użytkownika posiadanymi w Kasie, w ramach jednego numeru członkowskiego – bez autoryzacji Hasłem jednorazowym.
Przelew zewnętrzny pozwala natomiast na przekazanie środków pieniężnych na dowolny zewnętrzny rachunek krajowy i do jego wykonania wymagane jest podanie Hasła jednorazowego (wyjątkiem jest Przelew zdefiniowany, gdzie istnieje możliwość rezygnacji z potwierdzenia wykonania Przelewu Hasłem jednorazowym).

Funkcja Przelewu własnego umożliwia transfer środków pieniężnych pomiędzy rachunkami Użytkownika posiadanymi w Kasie w ramach jednego numeru członkowskiego.

Ogólne

Za pośrednictwem Usługi eSKOK możliwa jest realizacja Przelewów:

– Jednorazowych (na dowolne rachunki krajowe),
– Jednorazowych własny (pomiędzy własnymi rachunkami),
– Zdefiniowanych,
– Cyklicznych,
– Jednorazowych do ZUS,
– Jednorazowych do Urzędu Skarbowego (w tym do organu celnego)*,
– Z datą przyszłą.

W przypadku braku dostępu do Serwisu internetowego istnieje możliwość wykonania Przelewów za pomocą Operatora Tele-skok. Niezbędne do tego celu jest przygotowanie Hasła do Serwisu telefonicznego.

* Wykonanie przelewu na rachunek organu celnego możesz zlecić poprzez podstronę Wykonaj przelew do Urzędu Skarbowego w serwisie internetowym usługi eSKOK.

Głównymi przyczynami odrzucenia Przelewów są:
– Brak wystarczających środków na pokrycie kwoty Przelewu oraz ewentualnej prowizji za Przelew (UWAGA! Pobieranie prowizji zależne jest od Tabeli prowizji i opłat Kasy, której jesteś Członkiem),
– Przekroczenie wartości dziennego lub miesięcznego Limitu przelewów.

Jeśli zamierzasz wykonać Przelew do Urzędu Skarbowego, organu celnego lub ZUS-u pamiętaj, aby skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanych formatek Przelewów dostępnych w Serwisie internetowym Usługi eSKOK (Przelewy / Do ZUS lub Przelewy / Do Urzędu Skarbowego).

Informacje zawarte w zakładce Zlecenia przedstawiają etapy realizacji Przelewów zleconych poprzez usługę eSKOK, np.:
– Przekazany do realizacji w systemie bankowym – w tym czasie Dyspozycja Przelewu przekazywana jest do systemu księgowego Kasy,
– Oczekuje na realizację – Przelew został zlecony z późniejszą datą realizacji – istnieje możliwość jego usunięcia do Godziny granicznej (określonej w Regulaminie świadczenia usługi eSKOK) dnia roboczego poprzedzającego ustalony dzień wykonania danego Przelewu,
– Zaksięgowany – Dyspozycja Przelewu została zaksięgowana w systemie Kasy i przesłana na wskazany rachunek,
– Zrealizowany – Przelew został poprawnie zrealizowany,
– Odrzucony z powodu braku środków – realizacja Przelewu została wstrzymana z powodu niewystarczającej do jego realizacji wysokości środków na rachunku.